خبرها

اخبار

خبرها

 دانشگاه نظرسنجی علوم از
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • اجرای طرح نظرسنجی "ارزیابی وضعیت فرهنگی-سیاسی دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان"